English

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್

ಅಪಘಾತ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ೨೦೦೬ರಿಂದ ೨೦೧೮(ಆಗಸ್ಟ್ ಮಾಹೆವರಗೆ) ದಾಖಲಾದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ, ಮಾರಣಾಂತಿಕವಲ್ಲದ, ಗಾಯಗೊಂಡವರ ಹಾಗು ಮೃತರ ಆಂಕಿ ಅಂಶಗಳು
                                                                                                   ಅಪಘಾತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ವರ್ಷ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಅಪಘಾತ ಮೃತರು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಲ್ಲದ ಅಪಘಾತ ಗಾಯಗೊಂಡವರು ಒಟ್ಟು
2006 880 915 6681 6048 7561
2007 957 981 7469 6591 8426
2008 864 892 6908 6150 7772
2009 737  761  6138 5668  6875 
2010  816
858
5667
5343
6483
2011  727
757
5297
4976
6024
2012
740
760
4767 4471 5502
2013
737
771
4493
4289
5230
2014
711
7374293
4096
5004
2015
714740 4114 4047 4828
2016 754793
6752
41937506
201760964244554256
5064
2018 (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್)49150729603083
3451
ಅಪಘಾತ ಅಂಕಿಅಂಶ - ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಅಪಘಾತ

ಅಪಘಾತ ಅಂಕಿಅಂಶ - ಮಾರಣಾಂತಿಕವಲ್ಲದ ಅಪಘಾತ